Besturen & Monitoren

Geautomatiseerde maatwerkbemaling: kosten- en tijdbesparend

Rijksoverheid, provincies en waterschappen hanteren in het kader van ‘goed grondwaterbeheer’ strenge regels ten aanzien van het (tijdelijk) onttrekken van grondwater aan de bodem. Hierdoor is het verkrijgen van een onttrekkingsvergunning niet altijd eenvoudig. Bouwprojecten die afhankelijk zijn van bemaling – en dus van een bemalingsvergunning – kunnen als gevolg van de steeds strengere regels ernstige vertraging oplopen, met alle bijkomende kosten van dien.

Direct contact

Heeft u interesse in onze dienstverlening of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande knop.

Direct contact

Hoe kunnen wij u helpen?

Om het verkrijgen van een onttrekkingsvergunning te versoepelen – of de noodzaak ervan zelfs te voorkomen! – heeft Henk van Tongeren een efficiënte, geautomatiseerde bemalingstechniek ontwikkeld. Met deze methode kan het onttrekkingsdebiet (d.w.z. de hoeveelheid water die aan de grond onttrokken moet worden om de bemalingsdoelstelling te realiseren) sterk gereduceerd worden. Dit levert een aanzienlijke besparing op in energie, kosten en tijd. Geautomatiseerde bemaling is mogelijk bij alle vormen van bemaling (drains, filters en deepwell).

De voordelen van geautomatiseerde bemaling

Bij geautomatiseerde bemaling wordt de grondwaterspiegel voortdurend elektronisch gemonitord. Hierdoor hoeft er nagenoeg geen veiligheidsmarge ingebouwd te worden, waardoor de grondwaterspiegel standaard hoger kan worden afgesteld. Als gevolg hiervan hoeft er veel minder water aan de grond onttrokken te worden, waardoor er ook veel minder water retour geleverd of afgevoerd dient te worden. Het voorkomt bovendien de noodzaak tot het nemen van dure maatregelen om negatieve effecten op de omgeving te voorkomen (bijvoorbeeld het plaatsen van damwanden of bentonietschermen). Bijkomend voordeel is dat het verkrijgen van een vergunning hierdoor wordt vergemakkelijkt: in sommige gevallen is de onttrekking zo gering, dat de vergunningsplicht zelfs geheel vervalt. Met geautomatiseerde bemaling bespaart u dus niet alleen op vergunningskosten en proceduretijd (6 tot 8 maanden!), maar ook op energiekosten, milieu, en onttrekkings-, lozings- en retourkosten.

Elektronische monitoring, ook op afstand

Bij automatische bemaling wordt het grondwaterpeil via diverse drukopnemers voortdurend volautomatisch gemonitord en optimaal gehouden. ‘Optimaal’ wil zeggen: zo hoog mogelijk, maar net laag genoeg om werkzaamheden zonder waterhinder te kunnen uitvoeren. Bij traditionele bemaling (dus zonder de zorgvuldige elektronische bewaking) moet altijd een veiligheidsmarge worden aangehouden; hierdoor moet er constant meer water weggepompt worden dan feitelijk noodzakelijk is. Bij geautomatiseerde bemaling is het dus zaak om de hoogste acceptabele grondwaterstand te bepalen en in te stellen. Hoe hoger dit niveau, hoe minder water er weggepompt hoeft te worden. Er valt ook winst te behalen door de stand ’s avonds en in het weekend hoger af te stellen dan tijdens werkuren. Ook gedurende de verschillende bouwfases, en zelfs op verschillende locaties binnen één bouwput, kan de stand variëren en worden aangepast.

De elektronische meetgegevens worden doorgegeven aan een besturingssysteem. Dit besturingssysteem, dat ook op afstand kan worden uitgelezen en aangestuurd, garandeert dat de optimale waterstand voortdurend gewaarborgd is, ook wanneer er bijvoorbeeld ineens veel neerslag valt. Het (op afstand bestuurbare) systeem maakt het mogelijk om in voorkomende gevallen ook op afstand in te grijpen. Als gevolg hiervan hoeft de storingsmonteur zelden of nooit ter plaatse aanwezig te zijn.